GA TERUG NAAR DE WINKEL
Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond
dit alles in het kader van de Coördinatie groep Zelfregulerings overleg (CZ) van de SER Sociaal- Economische Raad
Deze voorwaarden treden in werking op de door consumentenbond genoemde datum
Algemene Voorwaarden voor alle Nederlandse webwinkels
In deze algemene voorwaarden staan een aantal basisregels voor ons als webwinkel en ook voor u als consument.
en proberen wij duidelijkheid te creeren en voorkomen we misverstanden, eindeloze discussies en/of onnodig gemopper
 
Met 2x winkel keurmerken en HTTPS:// beveiliging certificaat
KLIK op het logo of op het certificaat
KLIK  inzage goedkeuring ons keurmerk bij CONSUMENTENBOND
KLIK  inzage goedkeuring ons keurmerk bij SER Sociaal Economische Raad
 
Algemene Voorwaarden voor Nederlandse winkel keurmerken
uitsluitend van toepassing bij aankopen in onze webwinkels door consumenten / partikulieren
wie zijn wij
 Cederstraat219 2404VJ Alphen aan den Rijn Zuid-Holland Nederland
Telefoonnummer: 071-7110253 
Telefoon :  08.00 - 08.30 uur
Email adres: help{at}motorfietsshop
KvK-nummer: 28107607
BTW-identificatienummer: NL11699012B01
Bankrekeningnummer (IBAN): NL16KNAB0256685673
Inhoudsopgave ..................................................................... 1
Artikel 1 Definities .................................................................................................................................... 2
Artikel 2 Onze identiteit ............................................................................................................................ 2
Artikel 3 Toepasselijkheid ......................................................................................................................... 2
Artikel 4 Informatie ................................................................................................................................... 3
Artikel 5 Bevestiging en beveiliging .......................................................................................................... 3
Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten .............................................................................. 4
Artikel 7 Herroepingsrecht bij leveringvan diensten en digitale inhoud die niet opnmateriële
drager is geleverd ..................................................................................................................................... 4
Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht ........................................................................................................ 4
Artikel 9 Ontbinding door herroeping ........................................................................................................ 5
Artikel 10 De prijs ...................................................................................................................................... 6
Artikel 11 Conformiteit en garantie ............................................................................................................ 6
Artikel 12 Levering en uitvoering ............................................................................................................... 6
Artikel 13 Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur ....................................................................... 7
Artikel 14 Betaling ...................................................................................................................................... 7
Artikel 15 Klachtenregeling ........................................................................................................................ 8
Artikel 16 Geschillen ................................................................................................................................... 8
Artikel 17 Nakomingsgarantie ....................................................................................... 9
Artikel 18 Intellectueel eigendom ............................................................................................................... 9
Artikel 19 Persoonsgegevens ...................................................................................................................... 9
Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter ..................................................................................... 9
Artikel 21 Links .......................................................................................................................................... 10
Artikel 22 Uw gegevens ............................................................................................................................. 10
Artikel 23 Aanvullende of afwijkende bepalingen ...................................................................................... 10
Artikel 24 Wijzigingen Algemene Voorwaarden ......................................................................................... 10


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:
1.
Wij: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; in dit geval de webwinkel waar u de aankoop heeft gedaan.
2.
U: dit bent u; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons.
3.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zie nr. 4) 
voor de verkoop van een product, dienst of digitale inhoud tot en met het afsluiten van de overeenkomst, 
bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel, maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen.
4.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en wij tegelijk in dezelfde ruimte zijn geweest; 
bijvoorbeeld telefoon of internet.
5.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van het herroepingsrecht.
6.
Herroepingsrecht: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7.
Dag: kalenderdag.
8.
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten, diensten of digitale inhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is verspreid in de tijd.
9.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u kan gebruiken om informatie die persoonlijk tot u is gericht op te slaan, waarbij deze informatie later geraadpleegd kan worden en ongewijzigde
reproductie van deze informatie mogelijk is, bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick.
10.
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden


Artikel 3 Toepasselijkheid
1.
Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en ons.
2.
Deze algemene voorwaarden zijn voor u beschikbaar voordat u de overeenkomst op afstand afsluit. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, 
is aangegeven waar en hoe u de algemene voorwaarden bij ons kunt inzien. Wanneer u dit wilt, sturen wij u de algemene voorwaarden zo snel mogelijk gratis toe.
3.
Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen wij anders dan in het voorgaande lid en nog voordat de overeenkomst is gesloten- 
deze algemene voorwaarden elektronisch aan u beschikbaar stellen. 
Dit doen wij dan op een manier waarop u deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit redelijkerwijs niet kan, geven wij aan waar en hoe u deze
algemene voorwaarden elektronisch kan bekijken. Wanneer u daarom vraagt, sturen wij u deze zo snel mogelijk gratis elektronisch toe
4.
Wanneer naast onze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden gelden, zijn lid 2 en 3 hiervoor ook geldig. 
Wanneer er tegenstrijdige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunt u zich beroepen op de bepaling die voor u het meest gunstig is


Artikel 4 Informatie
1.
Voordat u de koop sluit, krijgt u van ons informatie waarmee u het aanbod goed kan beoordelen, 
bijvoorbeeld door een omschrijving en afbeeldingen van het product, de dienst en/of de digitale inhoud
die overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:
1.
de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage of afleveringskosten;
2.
de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
3.
of het herroepingsrecht wel of niet van toepassing is;
4.
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
5.
de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
6.
de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief;
7.
de manier waarop u voor het sluiten van de overeenkomst van door u niet gewilde handelingen op de hoogte raakt, net als de wijze waarop u
 deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
8.
de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
9.
de gedragscodes waar wij ons aan moeten houden en de manier waarop u deze gedragscodes elektronisch kan bekijken;
10.
de manier waarop u inzage kunt krijgen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen; en
11.
de minimale duur van de overeenkomst op afstand, als het gaat om een duurtransactie.
2.
Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud krijgt u van ons de volgende informatie. Deze informatie krijgt u schriftelijk of zodanig dat u deze makkelijk kan opslaan op een
duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick):
a.
ons bezoekadres, waar u een klacht kunt indienen;
b.
of u een herroepingsrecht heeft en, als u een herroepingsrecht heeft, de manier waarop u hiervan gebruik kan maken;
c.
informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d.
de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens, tenzij u deze al vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft gekregen;
e.
de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f.
als u een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
3.
Bij een duurtransactie is lid 2 alleen van toepassing op de eerste levering.


Artikel 5 Bevestiging en beveiliging
1.
Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een elektronische bevestiging. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 9).
2.
Als u via internet bestelt, beveiligen wij de uitgewisselde data en de online omgeving. Als u elektronisch betaalt, zorgen wij voor passende veiligheidsmaatregelen.
3.
Wij kunnen onderzoeken of u aan uw betalingsverplichting kan voldoen en of u de overeenkomst op afstand verantwoord kan aangaan, zolang wij daarbij binnen de wet blijven. 
Wij mogen bijvoorbeeld bekijken of u geregistreerd bent bij het Bureau Krediet Registratie. 
Wanneer wij goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, mogen wij gemotiveerd uw bestelling of aanvraag
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.


Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft u een bedenktijd van minimaal 14 dagen.
1.
De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit door een door u vooraf aangewezen derde in ontvangst is genomen; of:
a.
als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- het laatste product heeft ontvangen. Wij mogen, wanneer
wij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben get informeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- de laatste zending of het laatste onderdeel
heeft ontvangen;
c.
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u op een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- het eerste product heeft
ontvangen.
2.
Gedurende de bedenktijd mag u de overeenkomst ontbinden (zie artikel 9 hoe u dit kunt doen).
3.
Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 
Dat betekent dat u het product alleen uitpakt voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wilt houden.
Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, stuurt u het product met alle geleverde toebehoren 
en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking naar ons terug. 
Wij informeren u hoe u dit kan doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
4.
Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betaalt u hoogstens de kosten van terugzending.
5.
Alle overige kosten die u al heeft betaald, inclusief leveringskosten, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping heeft gemeld.
Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen totdat wij het product hebben ontvangen of dat u heeft aangetoond dat het product is teruggestuurd. 
Wij betalen u terug op het tijdstip dat als eerste valt.


Artikel 7 Herroepingsrecht bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
1.
Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u een bedenktijd van minimaal 14 dagen. 
De bedenktijd gaat in op de dag nadat u de overeenkomst aangaat. Tijdens de bedenktijd kunt u zonder reden op te geven de overeenkomst ontbinden.
2.
Wij geven u bij het aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht. Deze informatie moet redelijk en duidelijk zijn.
3.
Alle kosten die u al heeft betaald, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping aan ons heeft gemeld.


Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht
Soms heeft u geen herroepingsrecht. Wij moeten dit dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten vermelden. Het gaat om:
1.
Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en welke schommelingen 
zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2.
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling verstaan wij een verkoopmethode waarbij wij producten, diensten, en/of digitale inhoud aan u aanbieden, 
terwijl u persoonlijk aanwezig bent of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, 
diensten en/of digitale inhoud te kopen;
3.
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
4
a.
de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming en
b.
u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig hebben
uitgevoerd;
4.
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering staat en anders is dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5.
Pakketreizen zoals bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
6.
Overeenkomsten over vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering staat;
7.
Volgens uw specificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, 
of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8.
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9.
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om terug te sturen en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10.
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11.
Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering alleen kan plaatsvinden na 30 dagen, 
en waarvan de werkelijkewaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
12.
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan u de verzegeling heeft verbroken;
13.
Losse kranten en tijdschriften met uitzondering van abonnementen hierop;
14.
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a.
de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
b.
u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht hiermee verliest.


Artikel 9 Ontbinding door herroeping
1.
U kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd en ook als u de bestelling nog niet heeft ontvangen (zie artikel 6 voor producten, 
artikel 7 voor diensten en/of digitale inhoud en artikel 8
voor mogelijke uitzonderingen).
2.
Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet u de herroeping aan ons melden. Dit kan door middel van het modelformulier van herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.
3.
Als wij de melding van herroeping door u op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging. 
4.
Wij mogen u naar de reden van de herroeping vragen, maar u hoeft deze niet te geven.
5.
U moet het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, aan ons terugsturen, of overhandigen aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft
niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugstuur termijn in elk geval in acht genomen als u het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
6.
U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
8.
U betaalt de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product. Als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen, of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft u de kosten voor
terugsturen niet te betalen.
9.
Als u herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst begint tijdens de bedenktijd, 
bent u ons een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de dienst dat wij hebben uitgevoerd op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige uitvoering van de dienst.
10.
U draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
5
a.
wij u de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet hebben verstrekt, of;
b.
u niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
11.
U draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, als:.
a.
u voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; .
b.
u niet heeft erkend uw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of .
c.
wij hebben nagelaten deze verklaring van u te bevestigen..
12.
Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. .
13.
Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u. .
14.
Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 De prijs
1.
Wij mogen de prijs van de aangeboden dienst of het product tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhogen, behalve als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2.
In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, 
met variabele prijzen aanbieden. Wij vermelden dan bij het aanbod deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
3.
Wij mogen de prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen als de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.
Wij mogen de prijs vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen als wij dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst bedongen hebben en:
a.
de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b.
u de overeenkomst op kan zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
5. Alle prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 11 Conformiteit en garantie
1.
Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke 
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
Wij staan ook in voor ander dan normaal gebruik, als u dit met ons hebt afgesproken.
2.
Wij, een fabrikant of een importeur kunnen u een garantie regeling aanbieden. Deze regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die u heeft bij een tekortkoming in de nakoming 
van onze verplichtingen op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 12 Levering en uitvoering
1.
Wij zijn zo zorgvuldig mogelijk bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.
Als plaats van levering gaan wij uit van het adres dat u aan ons opgeeft.
3.
Wij voeren geaccepteerde bestellingen met spoed uit, uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een bestelling niet of
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één maand na het
6
plaatsen van de bestelling bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.
In geval van ontbinding op grond van het vorige lid betalen wij het bedrag dat u betaald heeft onverwijld terug.
5.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk
anders is afgesproken.


Artikel 13 Duur transacties: opzegging, verlenging en duur
Opzegging:
1.
U kunt een overeenkomst voor onbepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregels aanhoudt en met een opzegtermijn
van maximaal één maand.
2.
U kunt een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen 
 opzeggingsregels aanhoudt en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
3.
U kunt de overeenkomsten uit lid 1 en 2 van dit artikel:
-
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
-
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als u de overeenkomst bent aangegaan;
-
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als wij voor onszelf hebben aangegeven.
Verlenging:
4.
Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd worden voor een bepaalde duur.
5.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst voor bepaalde tijd en die gaat over duurtransacties van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor
een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als u deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6.
Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd 
als u te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten
hoogste één maand. De opzegtermijn is maximaal drie maanden wanneer het gaat om een overeenkomst voor het afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen, die minder dan eenmaal per
maand worden bezorgd.
7.
Een overeenkomst met een beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend
voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8.
Als een overeenkomst langer dan een jaar duurt, mag u na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van maximaal één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
verzetten tegen het opzeggen vóór het einde van de overeengekomen duur.


Artikel 14 Betaling
1. Zolang niet iets anders is afgesproken, moet u de verschuldigde bedragen betalen binnen 14 dagen vanaf de dag na het ingaan van de bedenktijd. 
In het geval dat verschillende producten uit één bestelling op verschillende momenten worden bezorgd, begint de betaaltermijn na bezorging van het laatste product. 
In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, moet u betalen binnen 14 dagen nadat u onze bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Als u geen bedenktijd heeft, 
dan moet binnen u 14 dagen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst betalen.
8
voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wanneer het geschil hoofdzakelijk over de methode van verkoop of dienstverlening op afstand gaat,
is bij voorkeur de Geschillencommissie bevoegd. Voor alle overige geschillen zijn de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissies bevoegd.


Artikel 15 Klachtenregeling
1
Wij hebben een klachtenprocedure die voldoende bekend is en behandelen uw klacht zoals is beschreven in deze klachtenprocedure. 
2. 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd. 
3. 
De ingediende klachten worden binnen 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoorden 
wij binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4. 
Komt er geen onderlinge oplossing bij een klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan keurmer. U kunt dan ook een beroep doen op bemiddeling. 
Van dit recht kunt u gebruik maken via het online klachtenformulier op de website van Keurmerk. 
De klacht wordt dan naar de verkoper gestuurd ter behandeling bemiddelt binnen drie maanden in een oplossing tussen u en ons. 
Wanneer bemiddeling niet lukt of niet binnen de termijn van drie maanden lukt, kunt u de klacht alsnog voorleggen aan een Geschillencommissie. 
5. Wanneer u een klacht heeft,


Artikel 16 Intellectueel eigendom 
Als consument erkent u uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten 
en/of met betrekking tot de internetsite liggen bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden. 


Artikel 17 Persoonsgegevens 
Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacy beleid. Daarbij nemen wij de geldende regelgeving in acht. 


Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op al onze aanbiedingen, de overeenkomsten tussen u en ons, en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 19 Links 
Op onze website kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites staan. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarvoor 
niet verantwoordelijk. 


Artikel 20 Uw gegevens 
U kunt altijd per e-mail aan ons vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Ook kunt u per e- mail aan ons vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen,
 die wij zo spoedig mogelijk verwerken. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u dit aan ons laten weten. 
Informatie wordt alleen toegezonden als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven. 


Artikel 21 Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken mogen u niet benadelen. 
Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze beschikbaar zijn dat u deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 22 Wijzigingen Algemene Voorwaarden 
1. Keurmerk kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. 
2. Laatste wijziging 25-05-2018
om gemopper en discussie te voorkomen
hieronder staan links naar publieke informatie
HET DOOR U TERUG GEZONDEN PRODUCT MOET DOOR DE VERKOPER
WEER ALS NIEUW PRODUCT VERKOOPBAAR ZIJN AAN EEN ANDERE KLANT
u kunt zelf voorkomen dat er waardevermindering wordt toegepast want wij vragen alleen om uw medewerking
want u zou het zelf toch ook niet leuk vinden om een open gescheurde of stinkende doos te ontvangen
Retourneren van alle producten die vallen onder de W.W.M.
dan is er voor consument koper en ten alle tijde verplichting tot het overleggen een kopie van uw geldig legitimatie.
U zend zelf het product naar ons terug u betaal het Postnl tarief 6,95 - 13,95
Onze koerier komt product bij u afhalen dit kost u 15,95
KLIK HIER Consumentenbond over de waardevermindering
KLIK HIER over de kosten berekening voor het terug zenden
KLIK HIER consuwijzer het product niet in gebruik nemen tijdens de bedenktermijn
KLIK HIER waardevermindering conform het Europees Consumenten Centrum Wet Kopen op Afstand
KLIK HIER waardevermindering conform de Wet Kopen op Afstand onder punt 2.2 A
KLIK HIER informatie voor consumenten bij de SER Sociaal Economische Raad
Om de papier fabriek aan het werk te houden hier het model formulier voor herroeping
Zo mag het niet Zo moet het wel
KLIK HIER om deze pagina te bewaren
Keurmerken en hun voorwaarden
Wij zijn in de afgelopen 14 jaar geen lid van de nederlandse thuis winkel keur merken en daar hebben wij heel goede redenen voor.
Bedrijven van thuis winkel keur merken vragen 300,00 - 1500,00 per jaar om gebruik te mogen, u leest het goed mogen maken, van hun logotje.
Voor kleine zelfstandigen zijn dit astronomische bedragen en welke je eerst moet verdienen voordat je een brood bij de bakker kunt kopen.
GRATIS, alles GRATIS, gratis dat bestaat niet want u als de consument gaat uiteindelijk zelf deze kosten terug zien in de verkoop prijzen.
Alle keurmerken geven een vorm van schijn veiligheid, waarom heb je een keurmerk nodig om je klant te overtuigen om te mogen kopen?
De winkel in de straat heeft geen keurmerk en in deze winkels, daar worden al ruim 100 jaren en na volle tevredenheid producten verkocht en gekocht.
Bij ons krijgt u al 14 jaar de beste prijs en wij houden de kosten laag
PRIVACY BESCHERMING
Uw gegevens delen we alleen met andere partijen als dit echt nodig is voor het afronden van onze dienstverlening. Het gaat dan om de volgende partijen: bezorgpartners, leveranciers en/of reparateurs, onze betaalpartners of IT-dienstverleners. De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om een dienst te leveren namens ons. Behalve als de partners zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en het beschermen van uw gegevens. Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur- met betaal- en bestelgegevens 7 jaren bewaren. Echter, dit proberen we zoveel mogelijk anoniem te doen met uw klantnummer + merknaam + serienummer
welke gegevens willen wij van u weten en met wie delen wij uw gegevens en waarom
dit hele verhaal moeten we van de overheid de "juridische gronden" of "gerechtvaardigd belang" noemen
omdat u de computer heeft aangezet en u op internet mag rondkijken om een product te mogen kopen
tijdens uw bestelling
tijdens het bezorgen
uw retour zending
uw reparatie
uw contact met onze klantbeleving
uw bezoek aan onze website
 
Inloggen u hoeft NOOIT in te loggen u koopt bij ons altijd als GAST
Voorletters is niet verplicht maar het staat wel netjes op het bezorg etiket
Achternaam is niet verplicht maar het jijen of jouwen doen wij niet en zonder een naam, dan is het bezorgen erg lastig
Adres + woonplaats Onze bezorger is geen helderziende en zonder adres en postcode gegevens, dan komt uw bestelling nooit bij u aan
Telefoonnummer is niet verplicht maar wel handig als er echt iets helemaal mis gaat en wij snel moeten handelen
Betaal informatie Betalen dan maken wij gebruik van een beveiligde HTTPS:// betaalomgeving. Wanneer u met iDeal of overboeking betaalt, worden uw gegevens in onze administratie opgeslagen om vervolgens uw betaling aan uw bestelling te kunnen koppelen. Bankrekeningnummer hebben we ook nodig wanneer u centjes terug wil ontvangen.
Uw email adres U ontvang een BEVESTIGING van uw bestelling en een KASSABON met daarin de producten welke u heeft gekocht.
Email wordt ook gebruikt voor reacties van en naar de klantbeleving of voor antwoorden op al uw vragen.
Klantbeleving Uw email wordt ook gebruikt voor reacties van en naar onze klantbeleving en voor antwoorden op al uw vragen.
Nieuwsbrieven wij versturen geen nieuwsbrieven, ongevraagde of reklame email is de grootste ergernis bij consumenten
Aanbiedingen na uw aankoop dan hoort u nooit meer van ons, tot u weer een nieuwe aankoop bij ons doet
Fraude + ip Soms moeten we klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Bij fraude
en om te controleren of u bent wie u zegt dat u bent. In uitzonderlijke gevallen of ernstig verdachte situaties dan moeten we uw gegevens delen met/aan overheidsdiensten. Daar houden wij niet van en ons dringend verzoek, hou het netjes.
Garantie afhandeling
gedurende 24 maanden en alleen voor de garantie afhandeling
van uw aankoop bewaren wij de hiernaast getoonde gegevens
Wij noteren altijd het serienummer van elk product
Bij garantie aanvraag, dan controleren wij altijd deze gegevens
deze gegevens worden indien mogelijk anoniem opgeslagen
zoals op het voorbeeld rechts, is te zien
uw klantnummer 1876543
product serienummer ABCDX - 098765
merknaam FYS
product type nummer 5100
aankoop datum 01 - 01 - 2005
Grote bedrijven op internet die volgen u en zijn op jacht naar uw persoonsgegevens
Wij willen uw persoonlijke gegevens niet bewaren, wat moeten wij er mee?
De meeste gegevens worden na de bedenktijd en uiterlijk na 6 maanden weg gegooid in

Heeft u nog vragen of heeft u klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy?
Dan kan u schriftelijk middels een brief sturen naar onderstaande adres
Ewk
Postbus 753
2400 AT
Alphen a/d Rijn
Nederland
 
Bescherm uw privacy met deze zoekmachines
 
COOKIES BIJ DE KOFFIE ( de cookie hype )
Indien u GEEN gebruik heeft gemaakt van het winkelmandje, krijgt u GEEN cookie bij de koffie
Om de bestelling van het product in uw brouwser te kunnen onthouden, gebruikt het winkelmandje een tijdelijk cookie bestandje
Dit cookie bestandje is strikt noodzakelijk voor de dienst en functioneren van het winkelmandje
In het tijdeljke cookie bestandje van het winkelmandje staat alleen de product informatie
Na de voltooing van uw bestelling wordt de product informatie in het tijdelijke cookie bestandje, automatisch uit uw brouwser gewist.
cookie van het winkelmandje daarin staat de volgende informatie
Naam van onze shop waar u heeft besteld
Beveiliging sleutel HTTPS:// sc_is_visitor_unique
beveiliging __cfduid
SLnewsessie
NumberOrdered = Order.1
aantal + naam van product + prijs van product
Het cookie bestandje wordt  BESLIST NIET gebruikt voor het weergeven van reklame banners of het tonen van aktie aanbiedingen.
Uw persoonlijke en uw adres gegevens worden
 BESLIST NIET  in een cookie bestandje opgeslagen.
wij gebruiken
GEEN volg cookie
GEEN reklame banner cookie
GEEN aktie aanbieding cookie
GEEN koekies bij de koffie
NIET aan derde verstrekt
Indien u geen gebruik heeft gemaakt van het winkelmandje wordt er GEEN cookie geplaatst
Na de kromme kom-kommers, houdt Brussel zich nu ook bezig met cookies, geen cookies bij de koffie maar cookies in uw brouwser
 
 
KLIK HIER om deze pagina te bewaren
IN JIP EN JANNEKE TAAL
    Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Consument koper zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer,
    heeft de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende tenminste veertien (14) kalenderdagen.
    Deze termijn gaat in op de dag ontvangst van het product door of namens de consument koper.
2. Tijdens deze termijn zal de consument koper uiterst zorgvuldig omgaan met het product en ook met de verpakking waarin het product is geleverd.
    Consument koper mag het product alleen bekijken en zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dit nodig is om te kunnen beoordelen of consument koper
   het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen
3. Consument koper kan alleen en daadwerkelijk gebruik maken van zijn bedenktijd, indien de betreffende goederen niet gebruikt zijn, compleet zijn en onbeschadigd zijn,
    in de originele of met de complete originele verpakking er bij en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Wanneer de consument koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de  ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Op het retourformulier
    controleren wij het serienummer, identificatienummer of steutelnummer van uw product.
    Op de datum dat consument koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument koper het product binnen veertien (14) kalenderdagen naar ondernemer retour te sturen.
    De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
5. Bedenktijd is ook mogelijk indien de goederen niet meer compleet en/of beschadigd zijn, maar als dan zal consument koper aan ondernemer in redelijkheid en billijkheid
    voor de schade en/of het niet meer compleet zijn van het product, door consument koper een bedrag moeten worden vergoed c.q. in mindering gebracht op de restitutie.
6. Consument koper dient ondernemer na de bedenktijd en bij een gebleken gebrek of onjuist geleverd product eerst en binnen een redelijke termijn de gelegenheid te geven om als nog het juiste of een vervangend product te leveren.
6. Consument koper dient het product, indien in redelijkheid mogelijk is, terug te verpakken op de manier zoals consument koper het product van de
    ondernemer heeft ontvangen en
als consument heeft betaald dan wordt het product zijn eigendom,
    indien consument nog niet heeft betaald is en blijft het product eigendom van ondernemer
7. Als algemene richtlijn voor het begrip redelijkheid en billijkheid hanteren ondernemer, dat het product door de ondernemer weer als nieuw verkoopbaar moet zijn.
     Kosten in geval van bedenktijd
Indien de consument koper gebruik maakt van de bedenktijd, wat zijn dan de kosten voor retour zenden
- retour terug sturen door consument koper u betaal dan het POSTNL TARIEF 6,95 - 13,95 en de verzendkosten moet u zelf betalen.
- retour afhalen door onze koerier met verzekerd vervoer u betaal dan 15,95 en deze zijn voor rekening van consument koper.
Indien de consument koper een bedrag betaald heeft en pas nadat de terug zending van het product bij de ondernemer is ontvangen, zal de ondernemer zo spoedig mogelijk, het aankoop bedrag terug betalen.
Indien het product niet meer als nieuw verkoopbaar is, dan wordt er een waardevermindering toegepast.
     Waardevermindering
Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De verkoper mag uw beroep op de bedenktijd niet weigeren. Maar wanneer consument koper het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of consument koper het product wil behouden, dan is consument koper wel aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
Bijvoorbeeld: u koopt een fondueset en vervolgens gaat u deze testen of gebruiken om een groot en gezellig familie diner te organiseren
De consument koper is dan aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan
Vanaf januari 2015 mag de verkoper u na redelijkheid en billijkheid, kosten in rekening of in mindering brengen. Het is een vorm van fatsoen en in uw eigen belang, dat u het product volledig compleet en in nieuwstaat retour zend. Het product welke u terug stuurt naar de verkoper, moet door de verkoper weer als nieuw verkoopbaar zijn.
KLIK HIER Consuwijzer Wet Kopen op Afstand
KLIK HIER consuwijzer mag u het product in gebruik nemen tijdens de bedenktermijn
KLIK HIER waardevermindering conform het Europees Consumenten Centrum Wet Kopen op Afstand
KLIK HIER waardevermindering conform een Nederlands keurmerk Wet Kopen op Afstand onder punt 2.2 A
wetten en regels veranderen snel voor actuele informatie
klik op de onderstaande link voor inzage meest recente informatie over de Wet kopen op afstand
klik mag u het product in gebruik nemen tijdens de bedenktermijn
klik Consuwijzer Wet Kopen op Afstand
klik Europees Consumenten Centrum Wet Kopen op Afstand
klik Nederlands keurmerk Wet Kopen op Afstand
 
 
 
KLIK HIER om deze pagina te bewaren